Avís legal


 

CONDICIONS GENERALS D'ÚS D'AQUESTA WEB

1. AVÍS I INFORMACIÓ LEGALS I LA SEVA ACCEPTACIÓ 

El present avís i informació legals (des d'ara, l' "Avís Legal") regula l'ús dels serveis d'aquesta web d'Internet "www.ccn-naturisme.org" (des d'ara, la "Web") que el Club Català de Naturisme (des d'ara, "CCN") posa a la disposició dels usuaris d'Internet.

El Club Català de Naturisme, amb el CIF G-08857294, té el seu domicili social a la població de Barcelona, 08020, carrer Pere Vergés, 1.

La utilització de la Web atribueix la condició d'usuari de la Web (des d'ara , l' "Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada pel CCN en el moment mateix que l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal regularment, ja que aquest pot sofrir modificacions. 

Així mateix, la utilització de la Web es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d'ús i instruccions, posats en coneixement de l'Usuari pel CCN que substitueixin, completin i/o modifiquin el present Avís Legal.


2. OBJECTE 

A través de la Web, el CCN facilita als Usuaris l'accés i la utilització de diversos serveis i continguts (des d'ara, els "Serveis") posats a disposició pel CCN o per tercers.


3. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB

3.1. Caràcter gratuït de l'accés i utilització de la Web 

Els Serveis prestats, per part del CCN, té caràcter gratuït per als Usuaris.

3.2. Caràcter no comercial de la Web

La Web no és un producte comercial i els Serveis, prestats pel CCN en la mateixa, no té naturalesa d'activitat comercial, empresarial o econòmica.

Aquests Serveis són prestats pel CCN de forma altruista i desinteressada, amb l'esperança d'ésser d'utilitat per als Usuaris, i sense intenció d'obtenir dels Usuaris, o de tercers, cap tipus de benefici o guany econòmic, o de contraprestació alguna, monetària o material.

3.3. Registre d'Usuari 

Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant, el CCN podrà condicionar la utilització d'alguns dels Serveis al previ ompliment del corresponent registre d'Usuari. Així mateix, el CCN podrà posar a disposició dels Usuaris alguns Serveis la utilització dels quals requereix l' ompliment de registres addicionals. El citat registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les Condicions Particulars que ho regulin.


3.4. Veracitat de la informació 

Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels Serveis deurà ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de tots aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'ompliment dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis. D'igual forma, serà responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada al CCN permanentment actualitzada de forma que respongui, a cada moment, a la situació real de l'Usuari. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al CCN o a tercers per la informació que faciliti.


3.5. Menors d'edat 

Per a fer ús dels Serveis els menors d'edat deuen obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, qui seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. 

La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i Serveis als quals accedeixen els menors d'edat correspon als majors al càrrec dels quals es troben. Com Internet fa possible l'accés a continguts que poden no ser apropiats per a menors, s'informa als Usuaris que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infalibles, són d'especial utilitat per a controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.


3.6. Obligació de fer un ús correcte de la Web i dels Serveis 

L'Usuari es compromet a utilitzar la Web i els Serveis de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement.

A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels Serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) del CCN, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que: 

(a) de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació;

(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei o a l'ordre públic;

(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició; 

(d) incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic;

(e) indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor;

(f) indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic;

(g) sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de forma que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;

(h) es trobi protegit per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per a portar a terme l'ús que efectua o pretén efectuar;

(i) violi els secrets empresarials de tercers;

(j) sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;

(k) de qualsevol manera menyspreï el crèdit del CCN o de tercers;

(l) infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;

(m) constitueixi, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial;

(n) incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics (maquinari i programari) del CCN o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics;

(o) provoqui per les seves característiques (tals com format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del Servei;

(p) tingui com finalitat l'establiment, informació o/i difusió de contactes de tipus sexual, o de relacions personals de tipus sexual.


3.7. Obligació de fer un ús correcte dels Continguts 

De conformitat amb el disposat en la clàusula 3.5, l'Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a la disposició dels Usuaris en la Web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, "links" i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (des d'ara, els "Continguts"), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, i, en particular, de conformitat amb les Condicions Generals de Copyright previstes pel CCN per a la Web i els seus Continguts, i exposades en la URL http://www.ccn-naturisme.org/cat/copyright.htm

L'Usuari deurà abstenir-se d'obtenir i fins i tot d'intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjos o procediments distints dels quals , segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels quals s'emprin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de mal o inutilització de la Web, dels Serveis i/o dels Continguts.


3.8. Ús dels Serveis oferts en la Web de conformitat amb la Política Anti-Spamming del CCN 

L'Usuari s'obliga a abstenir-se de:

(a) recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment;

(b) remetre qualsevols altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones; 

(c) cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits;

(d) utilitzar llistes de distribució a les quals pugui accedir-se a través dels Serveis per a la realització de les activitats assenyalades en els apartats (a) a (c) anteriors;

(e) posar a la disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades recaptades a partir de llistes de distribució.

Els Usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar-se'l al CCN remetent un missatge a la següent adreça de correu electrònic:


3.9. Introducció d'enllaços (links) que permetin l'accés a les pàgines web de la Web i als Serveis 

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i la Web (des d'ara, l' "Enllaç") deuran complir les condicions següents:

(a) l'Enllaç únicament permetrà l'accés a la homepage o pàgina d'inici de la Web, però no podrà reproduir-les de cap manera;

(b) no es crearà un marc o "frame" sobre les pàgines web de la Web;

(c) no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el CCN, els seus representants, els seus empleats, les pàgines web de la Web i els Serveis subministrats;

(d) no es declararà ni es donarà a entendre que el CCN ha autoritzat l'Enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o llocs a la disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l'Enllaç;

(e) excepció feta d'aquells signes que formin part del mateix Enllaç, la pàgina web en la qual s'estableixi l'Enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al CCN; i

(f) la pàgina web en la qual s'estableixi l'Enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

(g) la pàgina web en la qual s'estableixi l'Enllaç no tindrà com finalitat l'establiment, informació o/i difusió de contactes de tipus sexual o relacions personals de tipus sexual.

(h) la pàgina web en la qual s'estableixi l'Enllaç no contindrà no contindrà al seu torn altres Enllaços a altres pàgines web que tinguin com finalitat l'establiment informació o/i difusió de contactes de tipus sexual o relacions personals de tipus sexual.

L'establiment de l'Enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre el CCN i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi ni l'acceptació i aprovació per part del CCN dels seus continguts o serveis. 

Així mateix, l'establiment de l'Enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions comercials o empresarials de cap tipus, per si ni per mitjà de tercer, entre ENA i les les pàgines web enllaçades, o els propietari de les mateixes, ni la participació d'ENA en cap mesura ni de cap manera en els beneficis materials o econòmics, que aquestes pàgines web, obtenen o puguin obtenir amb la comercialització dels serveis que presten o dels espais publicitaris existents o que puguin existir en el futur en elles.


4. LLICÈNCIA I COPYRIGHT

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la Web són propietat del CCN o de tercers, sense que pugui entendre's que l'ús o accés a la Web i/o als Serveis atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual del CCN o de tercers, i la seva cessió i explotació per part de l'Usuari o de tercers deu fer-se de conformitat amb les Condicions Generals de Copyright previstes pel CCN per a la Web i els seus Continguts, i exposades en la URL http://www.ccn-naturisme.org/copyright.htm.


5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT 

5.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament de la Web i dels Serveis 


5.1.1. Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fal·libilitat

El CCN no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la Web i dels Serveis. Quan això sigui raonablement possible, el CCN advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de la Web i dels Serveis. El CCN tampoc garanteix la utilitat de la Web i dels Serveis per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar la Web i els Serveis, accedir a les distintes pàgines que formen la Web o a aquelles des de les quals es presten els Serveis.

EL CCN EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS MALS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA FALTA DE DISPONIBILITAT O DE CONTINUÏTAT DEL FUNCIONAMENT DE LA WEB I DELS SERVEIS, A LA DEFRAUDACIÓ DE LA UTILITAT QUE ELS USUARIS HAGUESSIN POGUT ATRIBUIR A LA WEB I ALS SERVEIS, A LA FAL·LIBILITAT DE LA WEB I DELS SERVEIS, I EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MANERA EXCLUSIVA, A LES FALLADES EN L'ACCÉS A LES DISTINTES PÀGINES DE LA WEB O A AQUELLES DES DE LES QUALS ES PRESTEN ELS SERVEIS.

5.1.2. Privacitat i seguretat en la utilització de la Web i dels Serveis

El CCN no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització de la Web i dels Serveis i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els Usuaris fan de la Web i dels Serveis.

El CCN EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS MALS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE POGUESSIN DEURE'S AL CONEIXEMENT QUE PUGUIN TENIR TERCERS NO AUTORITZATS DE LA CLASSE, CONDICIONS, CARACTERÍSTIQUES I CIRCUMSTÀNCIES DE L'ÚS QUE ELS USUARIS FAN DE LA WEB I DELS SERVEIS.


5.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels Continguts 

5.2.1. Qualitat  

El CCN no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

EL CCN EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS MALS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA PRESÈNCIA DE VIRUS O A LA PRESÈNCIA D'ALTRES ELEMENTS EN ELS CONTINGUTS QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS EN EL SISTEMA INFORMÀTIC, DOCUMENTS ELECTRÒNICS O FITXERS DELS USUARIS. 


5.2.2. Licitud, fiabilitat i utilitat

El CCN no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts.

EL CCN EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS MALS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS, I EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MANERA EXCLUSIVA, PELS MALS I PERJUDICIS QUE PUGUIN DEURE'S A:

(A) L'INCOMPLIMENT DE LA LLEI O L'ORDRE PÚBLIC COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS; 

(B) LA INFRACCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, DELS SECRETS EMPRESARIALS, DE COMPROMISOS CONTRACTUALS DE QUALSEVOL CLASSE, DELS DRETS AL HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I FAMILIAR I A LA IMATGE DE LES PERSONES, DELS DRETS DE PROPIETAT I DE TOTA ALTRA NATURALESA PERTANYENTS A UN TERCER COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS; 

(C) LA REALITZACIÓ D'ACTES DE COMPETÈNCIA DESLLEIAL I PUBLICITAT IL·LÍCITA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS; 

(D) LA FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT, PERTINÈNCIA I/O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS;

(E) LA INADEQUACIÓ PER A QUALSEVOL CLASSE DE PROPÒSIT I LA DEFRAUDACIÓ DE LES EXPECTATIVES GENERADES PELS CONTINGUTS; 

(F) L'INCOMPLIMENT, RETARD EN EL COMPLIMENT, COMPLIMENT DEFECTUÓS O TERMINACIÓ PER QUALSEVOL CAUSA DE LES OBLIGACIONS CONTRETES PER TERCERS I CONTRACTES REALITZATS AMB TERCERS A TRAVÉS D'O AMB MOTIU DE L'ACCÉS ALS CONTINGUTS; 

(G) ELS VICIS I DEFECTES DE TOTA CLASSE DELS CONTINGUTS TRANSMESOS, DIFOSOS, EMMAGATZEMATS, POSATS A DISPOSICIÓ O D'ALTRA FORMA TRANSMESOS O LLOCS A DISPOSICIÓ, REBUTS, OBTINGUTS O ALS QUALS S'HAGI ACCEDIT A TRAVÉS DE LA WEB O DELS SERVEIS. 


5.2.3. Veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat 

El CCN no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts. 

EL CCN EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS MALS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT I/O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS.


5.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels serveis prestats per tercers a través de la Web 

5.3.1. Qualitat 

El CCN no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els serveis prestats per tercers a través de la Web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

EL CCN EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS MALS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA PRESÈNCIA DE VIRUS O A LA PRESÈNCIA D'ALTRES ELEMENTS LESIUS EN ELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DE LA WEB QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS EN EL SISTEMA INFORMÀTIC, DOCUMENTS ELECTRÒNICS O FITXERS DELS USUARIS. 


5.3.2. Licitud, fiabilitat i utilitat

El CCN no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers a través de la Web.

EL CCN EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS MALS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S ALS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DE LA WEB, I EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MANERA EXCLUSIVA, PELS MALS I PERJUDICIS QUE PUGUIN DEURE'S A:

(A) L'INCOMPLIMENT DE LA LLEI O L'ORDRE PÚBLIC COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS DE LA WEB; 

(B) LA INFRACCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, DELS SECRETS EMPRESARIALS, DE COMPROMISOS CONTRACTUALS DE QUALSEVOL CLASSE, DELS DRETS AL HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I FAMILIAR I A LA IMATGE DE LES PERSONES, DELS DRETS DE PROPIETAT I DE TOTA ALTRA NATURALESA PERTANYENTS A UN TERCER COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS DE LA WEB;

(C) LA REALITZACIÓ D'ACTES DE COMPETÈNCIA DESLLEIAL I PUBLICITAT IL·LÍCITA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS DE LA WEB; 

(D) LA FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT, PERTINÈNCIA I/O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS TRANSMESOS, DIFOSOS, EMMAGATZEMATS, REBUTS, OBTINGUTS, POSATS A DISPOSICIÓ O ACCESSIBLES MITJANÇANT ELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DE LA WEB;

(E) LA INADEQUACIÓ PER A QUALSEVOL CLASSE DE PROPÒSIT DE LA DEFRAUDACIÓ DE LES EXPECTATIVES GENERADES PELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DE LA WEB; 

(F) L'INCOMPLIMENT, RETARD EN EL COMPLIMENT, COMPLIMENT DEFECTUÓS O TERMINACIÓ PER QUALSEVOL CAUSA DE LES OBLIGACIONS CONTRETES PER TERCERS I CONTRACTES REALITZATS AMB TERCERS EN RELACIÓ AMB O AMB MOTIU DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A TRAVÉS DE LA WEB; 

(G) ELS VICIS I DEFECTES DE TOTA CLASSE DELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DE LA WEB.


5.4. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la informació, continguts i serveis i allotjats fora de la Web 

La Web posa a la disposició dels Usuaris dispositius tècnics d'enllaç (tals com, entre altres, links, banners, botons), directoris i eines de recerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers (des d'ara, "Llocs Enllaçats"). La instal·lació d'aquests enllaços, directoris i eines de recerca en la Web té per únic objecte facilitar als Usuaris la recerca i accés a la informació, continguts i serveis disponibles en Internet.

Els resultats d'eines de recerca són proporcionats directament per tercers i són conseqüència del funcionament automàtic de mecanismes tècnics, pel que el CCN no pot controlar i no controla aquests resultats i, en particular, que entre ells apareguin llocs d'Internet que els seus continguts puguin resultar il·lícits, o considerats inadequats per altres motius. En el cas que un usuari consideri que en algun dels llocs inclosos en els resultats de la recerca es conté activitat o informació il·lícita i estigui interessat a sol·licitar la supressió de l'enllaç pot engegar el procediment previst en la clàusula setena del present Avís legal.

El CCN no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els Llocs Enllaçats, ni els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni fa propis. L'Usuari, per tant, deu extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els Llocs Enllaçats.

Així mateix, el CCN tampoc manté relacions comercials o empresarials de cap tipus, per si ni per mitjà de tercer, amb els Llocs Enllaçats, o els propietari dels mateixos, ni participa en cap mesura ni de cap manera dels beneficis materials o econòmics, que dits Llocs Enllaçats, obtenen o puguin obtenir amb la comercialització dels serveis que presten o dels espais publicitaris que existeixin o puguin existir en el futur en les pàgines web d'aquests.

El CCN NO GARANTEIX NI ASSUMEIX CAP TIPUS DE RESPONSABILITAT PELS MALS I PERJUDICIS DE TOTA CLASSE QUE PUGUIN DEURE'S A:

(A) EL FUNCIONAMENT, DISPONIBILITAT, ACCESSIBILITAT O CONTINUÏTAT DELS LLOCS ENLLAÇATS; 

(B) EL MANTENIMENT DE LA INFORMACIÓ, CONTINGUTS I SERVEIS, EXISTENTS EN ELS LLOCS ENLLAÇATS;

(C) LA PRESTACIÓ O TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ, CONTINGUTS I SERVEIS EXISTENTS EN ELS LLOCS ENLLAÇATS;

(D) LA QUALITAT, LICITUD, FIABILITAT I UTILITAT DE LA INFORMACIÓ CONTINGUTS I SERVEIS EXISTENTS EN ELS LLOCS ENLLAÇATS, EN ELS MATEIXOS TERMES I AMB EL MATEIX ABAST AMATENT EN LA CONDICIÓ GENERAL 5.2 I 5.3 RESPECTE ALS CONTINGUTS I DELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DE LA WEB.  


5.5. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització de la Web, dels Serveis i dels Continguts pels Usuaris 

El CCN no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan de la Web, dels Serveis i dels Continguts. En particular, el CCN no garanteix que els Usuaris utilitzin la Web, els Serveis i els Continguts de conformitat amb el present Avís Legal i, si escau, amb les Condicions Particulars que resultin d'aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent. El CCN tampoc té l'obligació de verificar i no verifica la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos a altres Usuaris.

El CCN EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS MALS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE POGUESSIN DEURE'S A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS I DELS CONTINGUTS PER PART DELS USUARIS O QUE PUGUIN DEURE'S A LA FALTA DE VERACITAT, VIGÈNCIA, EXHAUSTIVITAT I/O AUTENTICITAT DE LA INFORMACIÓ QUE ELS USUARIS PROPORCIONEN A ALTRES USUARIS SOBRE SI MATEIXOS I, EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE FORMA EXCLUSIVA, PELS MALS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA SUPLANTACIÓ DE LA PERSONALITAT D'UN TERCER EFECTUADA PER UN USUARI EN QUALSEVOL CLASSE DE COMUNICACIÓ REALITZADA A TRAVÉS DE LA WEB.


6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

Per a utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris deuen proporcionaran prèviament al CCN certes dades de caràcter personal (des d'ara, els "Dades Personals"). El CCN tractarà automatitzadament les Dades Personals amb les finalitats, així com sota les condicions definides, en la seva Política de Privacitat publicada en la URL http://www.ccn-naturisme.org/cat/privacitat.htm

El CCN ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits i procura instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals. No obstant, l'Usuari deu ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.


7. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT 

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol Contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través de la Web, i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, deurà una notificació al CCN en la qual es continguin els següents extrems:

(a) dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;

(b) especificació de la suposada activitat il·lícita portada a terme en la Web i, en particular, quan es tracti d'una suposada violació de drets indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització en les pàgines web; 

(c) fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d'aquesta activitat; 

(d) en el supòsit de violació de drets, signatura manuscrita o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per a actuar en nom i per compte d'aquesta; 

(e) declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter il·lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.


8. NOTIFICACIONS 

Totes les notificacions i comunicacions (des d'ara, les " Notificacions") per part de l'Usuari al CCN es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es dirigeixin al CCN d'alguna de les següents formes:

(a) Enviament per correu postal a la següent adreça: Club Català de Naturisme, carrer Pere Vergés, 1, Planta 11, local 10. .

(b) Enviament per correu electrònic a la següent adreça:

Totes les Notificacions per part del CCN a l'Usuari es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin d'alguna de les següents maneres: 

(a) Enviament per correu postal al domicili de l'Usuari quan aquest hagi estat prèviament posat en coneixement del CCN;

(b) Enviament per correu electrònic a qualsevol de les bústies que l'Usuari disposa quan aquests hagin estat prèviament posats en coneixement del CCN;

(c) Comunicació per mitjà d'una trucada telefònica al número de telèfon de l'Usuari, quan aquest hagi estat prèviament posat en coneixement del CCN.

(d) Mitjançant missatges emergents enviats durant la prestació dels Serveis per part del CCN a l'Usuari.

En aquest sentit, totes les Notificacions que efectuï el CCN a l'Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s'han realitzat emprant les dades i a través dels mitjans anteriorment assenyalats. A aquests efectes, l'Usuari manifesta que tots les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a comunicar al CCN tots els canvis relatius a les dades de notificació.


9. RETIRADA I SUSPENSIÓ DELS SERVEIS 

El CCN podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin l'establert en el present Avís Legal.


10. DURADA I TERMINACIÓ 

La prestació del servei de la Web i dels altres Serveis té, en principi, una durada indefinida. El CCN, no obstant, està autoritzat per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la Web i/o de qualsevol dels Serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s'hagués disposat referent a això en les corresponents Condicions Particulars. Quan això sigui raonablement possible, el CCN advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació del servei de la Web i dels altres Serveis.


11. LEGISLACIÓ APLICABLE 

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei de l'Estat Espanyol. El CCN i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la prestació dels serveis objecte d'aquestes Condicions Generals.

En cas que qualsevol clàusula del present Avís Legal sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en quanta les voluntat de les parts i la finalitat mateixa del present Avís Legal.

El CCN podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part del CCN.

Per a qualsevol suggeriment o proposta de col·laboració escrigui'ns per correu electrònic a o per correu postal a la següent adreça: Club Català de Naturisme, carrer Pere Vergés, 1, Planta 11, local 10. .