Política de protecció de les dades


 

Mitjançant aquest avís, el Club Català de Naturisme de la web del CCN (www.ccn-naturisme.org), amb adreça de correu electrònic, a aquests efectes, (des d'ara, "CCN" i la "Web") informa als usuaris i usuàries de la Web (des d'ara, els "Usuaris") sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal (des d'ara, "les Dades Personals") perquè els Usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar al CCN les Dades Personals que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir dels Usuaris en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts pel CCN en la Web o a través de la Web. 

El CCN es reserven el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el CCN anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica. 

Certs serveis prestats en la Web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.

Les Dades Personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats (des d'ara, els "Fitxers") pel CCN. El CCN proporcionen als Usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Privacitat o a qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment a fi que el CCN procedeixin al tractament automatitzat de les seves Dades Personals.

L'Usuari garanteix que les Dades Personals facilitats al CCN són veraces i es fa responsable de comunicar a aquests qualsevol modificació en les mateixes.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals té com finalitat la gestió, administració i prestació, ampliació i millora dels serveis en els quals l'Usuari decideixi subscriure's o donar-se d'alta, o l'enviament d'actualitzacions dels serveis, l'enviament d'informació tècnica i operativa sobre serveis oferts per la Web, actualment i en el futur.

El CCN ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitats a ENE. 

Això no obstant, l'Usuari deu ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

En cap cas es proposa cedir les Dades Personals a tercers.

Els Usuaris tenen reconeguts i podran exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició a través dels mitjans especificats en la Web o del correu elctrònic: .